Leveringsbetingelser

 

LEVERINGSBETINGELSER

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Inside the lines ApS (CVR: 40652779)

 

1 ANVENDELSE

1.1 Betingelserne gælder for alle ITLs leverancer, f.eks. programmel, ydelser, support, teknisk assistance og udstyr, uanset om leverancen skal driftsafvikles hos kunden, eller hos en af ITL valgt samarbejdspartner.

 

2 RETTIGHEDER

2.1 ITL har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til forretningskoncepter o.l. samt skriftligt materiale, herunder dokumentation udarbejdet af ITL. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte.

 

3 OVERDRAGELSE

3.1 ITL skal give samtykke til enhver overdragelse af rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen mellem kunden og ITL.

 

4 UNDERLEVERANDØRER

4.1 ITL forbeholder sig ret til at anvende underleverandører og eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser.

 

5 TREDJEPARTSLEVERANCER

5.1 For så vidt angår tredjepartssoftwaren fra Autodesk er det således de til enhver tid gældende licensvilkår, der er gældende. Dette er ensbetydende med at disse leverancer/licenser ophører i forbindelse med kontraktophør. Der henvises til EULA (End User License Agreement) -betingelserne på https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-license-agreements

 

6 PRISER OG BETALING

6.1 Alle priser er angivet ekskl. moms. Priserne reguleres efter de til enhver tid gældende regler for prisregulering i ITL herunder som følge af prisændringer
fra eventuelle underleverandører.

6.2 De fakturerede beløb opkræves i henhold til særskilt aftale eller efter regning og forfalder til betaling på fakturadatoen med en betalingsfrist på 14 dage.

6.3 Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke ITLs forhold, er ITL berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats.

 

7 ANSVARSBEGRÆNSNING

7.1 ITLs primære forpligtelse begrænses til leveringen af Produkterne som anført i Aftalen. ITL yder ikke nogen garanti vedrørende tredjepartssoftwarens egnethed, eller for at den vil fungere i de kombinationer, Kunden har valgt.

7.2 Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til loven. Ingen af Parterne kan holdes ansvarlig for følgetab og/eller indirekte skade, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, højere driftsomkostninger, tab af data, tabt indtjening, tab af goodwill eller andet indirekte tab.

7.3 ITL kan ikke gøres erstatningsansvarlig, hvis forsinkelsen eller manglende levering skyldes (i) forsinkelse eller brud på forbindelser (såsom Kommunikationsinfrastrukturen), som ITL ikke er ansvarlig for, eller (ii) forsinkelser eller utilstrækkelige leverancer fra forsyningsselskaber eller andre leverandører, som ikke er underlagt ITLs instrukser, og hvis leverance er en forudsætning for ITLs levering.

7.4 ITLs samlede ansvar over for Kunden i henhold til Aftalen vil være begrænset til det beløb, som Kunden har betalt til ITL i de 12 måneder, der ligger forud for et fremsat krav.

 

8 FORCE MAJEURE

8.1 Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for ITL’s kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, terror, opstand, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import-eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, offentlige dataanlæg og kommunikationssystemer, længerevarende sygdom eller orlov hos nøglemedarbejdere, virus, cyber terror, hacker-angreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører, og som Parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

8.2 Forhold hos ITLs underleverandører, der medfører, at ITL ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for Kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for ITL, anses ligeledes som force majeure.

 

9 TAVSHEDSPLIGT OG REFERENCER

9.1 ITLs personale iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår ITL med leverancen, tilsvarende forpligtelser.

9.2 Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle forhold.

9.3 ITL er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker efter aftale med kunden og uden forpligtelser for kunden.

 

10 PERSONDATA

10.1 Kunden er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i kundens IT-systemer, mens ITL er databehandler for kunden og dermed underlagt kundens instruktionsbeføjelser.

10.2 ITL skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger og eventuel anden lovgivning, der regulerer behandlingen af personoplysninger.

10.3 ITL skal på anmodning fra kunden give kunden tilstrækkelige oplysninger og tilstrækkelig kontroladgang til, at denne kan verificere ITLss overholdelse af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

10.4 ITL må kun overlade behandlingen af personoplysninger til underleverandører med kundens forudgående skriftlige samtykke. På tidspunktet for aftalens indgåelse vil kundens accept heraf også udgøre en accept af de underleverandører, der er nævnt i aftalen, herunder leverandørerne af de tredjepartsprodukter, der er indeholdt i aftalen.

10.5 ITL må ikke overføre personoplysninger til lande uden for EU uden kundens forudgående skriftlige samtykke, der dog ikke må nægtes uden saglig grund

10.6 Kravene til ITLs behandling af personoplysninger og Parternes indbyrdes forhold i relation hertil kan være yderligere reguleret i en særskilt Databehandleraftale.

10.7 Overholdelse af persondatalovgivningen medfører og omfatter, at kunden skal iagttage reguleringen om oplysnings- og indsigtspligt over for den registrerede, behandle indsigelser mod registrering, slette urigtige oplysninger mv., indhente de fornødne samtykker til registrering og behandling af persondata samt foretage anmeldelse til Datatilsynet, hvor dette er nødvendigt. ITL skal være beredt til at følge Datatilsynets trufne afgørelser vedrørende foranstaltninger for at opfylde sikkerhedskravene i persondatalovgivningen. ITL skal endvidere tillade de inspektioner, som Datatilsynet kan kræve i forbindelse med behandlingen af personoplysninger.

10.8 Kunden er til enhver tid ansvarlig for, at der i driftsmiljøet ikke indlægges og behandles personoplysninger i strid med persondatalovgivningen. Overtrædelse heraf bliver betragtet som en væsentlig misligholdelse af aftalen, der berettiger ITL til at hæve aftalen. ITL gør opmærksom på Datatilsynets retningslinjer og vejledninger, som kan findes på www.datatilsynet.dk. Kunden skal holde ITL skadesløs i tilfælde af, at ITL forvolder skade som følge af ITL’s behandling af personoplysninger efter instruks fra kunden eller i øvrigt efter denne Aftale.

 

11 OPSIGELSESVARSEL

11.1 Aftaler om løbende ydelser kan – bortset fra leverancer fra Autodesk – opsiges af kunden skriftligt med 1 måneders varsel inden kontraktudløb, og af ITL skriftligt med 3 måneders varsel inden kontrakt-udløb, medmindre andet er aftalt.

 

12 TVIST OG VÆRNETING

12.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

12.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne, at finde en mindeligløsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen til voldgift ved Voldgiftsinstituttet beliggende i København

12.3 Såfremt en konflikt ikke løses, kan hver af parterne indbringe sagen for Retten. Værnetinget er København.